واحد کارگزینی

تعداد بازدید:۲۹۶۸

مسئول واحد کارگزینی: قادرعلی صوری

شرح وظایف واحد کارگزینی:

۱) تهیه احکام پرسنلی (رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی تبصره ۳ و ۴ و قرارداد پزشک خانواده)

۲) انجام امور مربوط به ارتقاء گروه (طبقه)

۳) انجام امور مربوط به نقل و انتقال کارکنان

۴) انجام امور مربوط به انتصاب کارکنان

۵) انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان

۶) انجام امور مربوط به آموزش کارکنان

۷) انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت پرسنل (شرکتی به قراردادی، قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)

۸) انجام امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

۹) انجام امور مربوط به تمدید مأموریت نیروهای مأمور

۱۰) انجام کلیه مکاتبات مربوط به تغییر ردیف

۱۱) اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه

۱۲) صادر نمودن مفاصا حساب پرسنل

۱۳) صادر نمودن نامه های عدم نیاز به خدمات خارج از ساعات اداری

۱۴) شرکت در جلسات و سمینارهای مختلف جهت ارتقاء سطح کیفی مهارت و دانش

۱۵) انجام کلیه امور مربوط به مرخصی ها و ذخیره مرخصی ها

۱۶) انجام کلیه امور مربوط به مأموریت ها

۱۷) صادر نمودن انواع ابلاغ ها

۱۸) تهیه و تنظیم لیست گواهی انجام کار پرسنل

۱۹) تهیه و تنظیم انواع گزارشات از جمله گزارشات آماری

۲۰) تنظیم انواع لیستهای هزینه مهد، حق لباس، و...

۲۱) انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح آن

۲۲) انجام کلیه امور مربوط به اعلام شروع بکار و پایانکار، توقف از طرح و انصراف از طرح نیروی های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

۲۳) انجام کلیه امور مربوط به بیمه و امور رفاهی کارکنان

۲۴) صادر نمودن گواهی اشتغال بکار

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰