بایگانی اسناد مالی

تعداد بازدید:۱۴۵۰

بایگانی اسناد مالی: مهدی غفارزاده

مسئول بایگانی اسناد می بایست فردی باشد که به اصول بایگانی اسناد و مدارک آشنائی کامل داشته باشد.

-تحویل اسناد هزینه های انجام شده از مسئول صدور چک بطوریکه به هیچ ارزی در پایان هر ماه با توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد.

-کنترل و پیگیری اسناد تحویلی از مسئول صدور چک در صورتیکه ارزی را تحویل نگرفته باشد بلافاصله رئیس امور مالی را مطلع نماید.

-تفکیک اسناد هزینه های انجام شده و تحویل اسناد جهت تنظیم ۴۵ به دریافت و پرداخت

-بایگانی کلیه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملاً" آسان باشد.

-همکاری لازم با رئیس امور مالی در خصوص تهیه وتنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرارداد (درمانی)

-تهیه و تنظیم سیاهه کسورات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه به رئیس امور مالی

-پیگیری و توزیع مکاتبات وارده وصادره از امور مالی

-همکاری با دریافت و پرداخت در خصوص تنظیم مفاصا حسابهای صادره اشخاص

-بایگانی مکاتبات موسسات و شرکت های طرف قرارداد واحد بنحویکه دسترسی سریع و بموقع به مکاتبات در اسرع وقت صورت پذیرد.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰