اموال

تعداد بازدید:۱۱۸۵

اموال: احمد مهدی زاده

۱ - نظارت و کنترل کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد.

۲ -ثبت کلیه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر مربوطه.

۳ -کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد.

۴ -پیگیری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعیین تکلیف اموال مذکور و اخذ مجوز فروش یا انتقال به دانشگاه.

۵ -گزارش اموال موجود منقول و غیر منقول هر ماه ۶ ماه به رئیس امور مالی و ذیحسابی دانشگاه.

۶ -تهیه لیست اموال در هر اطاق و نصب آن در اطاقهای مربوطه.

۷ -پیگیری اموال مسروقه و ارائه گزارش های مربوطه تا حصول نتیجه.

۸- حفظ و حراست از بیت المال

۹- بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول

۱۰- تهیه پرونده جهت اموال منقول و غیر منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذیرد
آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰