رئیس دانشکده پرستاری و مدیر شبکه بهداشت و درمان

تعداد بازدید:۱۱۳

            رئیس دانشکده پرستاری و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مغان

 دکتر حسین قربانی                                

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی                                     

              

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۲