حسابداری

تعداد بازدید:۱۴۱۲

شرح وظایف حسابدار:

 

 

۱- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات ودفترکل.

۲- تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه به منظو ررفع اختلاف.

۳- رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.

۴- انجا امورمربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها.

۵- راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده.

۶- تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی گزارشهای لازم و بودجه تفصیلی.

۷- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری.

۸- نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائیهای لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری.

۹- همکاری درتهیه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و طرح تصویب نامه ها.

۱۰- شرکت درکمیسیونهای مربوطه.

۱۱- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آنها.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰