شرح وظایف آموزش بهداشت

تعداد بازدید:۲۵۷۴

 

  • برنامه ریزی برای تشخیص نیازهای آموزشی جامعه در زمینه مسائل بهداشتی و اولویت از طریق جمع آوری شواهد و بررسی رفتار عاداتو باورهای غلط بهداشتی مردم (نیازسنجی)
  • برنامه ریزی عملیاتی و تعیین اهداف آموزشی به منظور توسعه فعالیت آموزشی جامعه
  • هماهنگی و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و تکنولوژی مناسب آموزشی به منظور ارتقا دانش و مهارت کارکنان سطوح مختلف نظام شبکه با هدف بهبود کیفیت ارائه مراقبتهای بهداشتی
  • برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه به منظور جلب همکاری و مشارکت آنها در آموزش سلامت همگانی
  • ‌‌ارزشیابی خارجی از مداخلات آموزشی مراقبین بهداشت (بهورز – کاردان و کارشناس و پزشک) به منظور تولید اطلاعات و ارائه پسخوراند به واحدهای ستادی به منظور بهبود برنامه ریزی مسئو لان واحدهای ستادی شهرستان واستفاده از روشهای مناسبتر وموثرتر
  • ‌در آموزش (برنامه ارزشیابی آموزش مبتی بر شواهد) ‌
  • ‌‌ارزیابی کیفی کلاسهای آموزشی کارشناسان و ارائه پس خوراند به منظور بالا بردن کیفیت کلاسهای آموزشی (برنامه ارزشیابی خارجی کلاس آموزشی)
  • ‌‌همکاری و ارائه مشاوره برای تولید وسایل کمک آموزشی در سطوح مختلف شبکه
  • ‌‌جلب حمایت همه جانبه از گروههای حامی سلامت (بسیج، طلاب و....) به منظور توسعه مفاهیم سلامت در جامعه
  • ‌‌انجام سایر امور محوله
آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰