اعتبارات

تعداد بازدید:۱۰۵۰

اعتبارات: علی الهورنزاده

مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است:

 

۱ -کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار

۲- جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسیله صدور درخواست وجه

۳- نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد

۴- تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی

۵- کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه

۶- نظارت، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر داری و تنظیم حسابها

۷- تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه

۸- تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری، اختصاصی، عمرانی در ردیف های ابلاغی

۹- ثبت، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰