شرح وظایف کارشناس بهداشت تغذیه

تعداد بازدید:۲۲۷۹

شرح وظایف کارشناسان واحد گسترش

 

 • استقرار تیم پزشک خانواده درمراکز مجری
 • برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده
 • تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
 • تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
 • ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی و اداره کل بیمه سلامت استان تهران
 • تعیین ضرایب حقوق ماهیانه تیم های پزشک خانواده
 • تعیین ضرایب حقوق تسویه حساب تیم پزشک خانواده
 • تعیین ضرایب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم پزشک خانواده
 • فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده
 • توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحیطی بیمه روستایی
 • پایش از مراکز بهداشتی درمانی / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پایگاههای مشارکت سلامت
 • عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
 • تجدید قرارداد وادامه همکاری باپایگاههای مشارکت سلامت
 • برآورد و توزیع تجهیزات اداری وپزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
 • توزیع حق الزحمه پزشکان پایگاههای مشارکت وواحدهای ستادی ومحیطی شبکه بهداشت
 • بررسی و به روز نمودن تشکیلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه
 • برآورد اطلاعات جمعیتی وارسال به مناطق ومراکز
 • تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله
 • ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزیج حیاتی شهرستان شهریار در برنامه HNIS
 • تامین وتوزیع نیروی انسانی
 • گسترش وراه اندازی واحدها
 • سامانه خدمات سلامت ایرانیان
 • اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموریت نیروها
 • نظارت برتکمیل پروژه های عمرانی
 • پیشنهاد احداث، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت
 • نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد وبرنامه جامع عملیاتی
 • تهیه وپیگیری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استیجاری
 • اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی ودرمانی
 • تشکیل جلسات هماهنگی بامربیان ونمایندگان رابطین بهداشت
 • بررسی نیازهای آموزشی مربیان رابطان
 • برگزاری همایش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازایشان (سالیانه)
 • نظارت برتشکیل وشرکت درکمیته رابطان
 • انتخاب سالیانه رابط ومربی رابط نمونه
 • ثبت وارسال گزارش عملکرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشتی
آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰