امور دارویی

تعداد بازدید:۳۰۱۶

کارشناس مسئول واحد امور دارویی

نام و نام خانوادگی: محمدحسین محمد باقرزاده

تحصیلات: کارشناس مدیریت خدمت بهداشتی و درمانی

 

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰