برنامه های واحد بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۲۳۶۰

برنامه تنظیم خانواده:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط

-طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العملها و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- برنامه ریزی تامین امنیت روشهای هرمونی پیشگیری از بارداری

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

- همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده

- برآورد فرمها ودفاترتنظیم خانواده با همکاری واحد گسترش شبکه

- تهیه نظارت ومطالب علمی مرتبط در مطبوعات

- ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج درخبرنامه و سایت

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- انجام نظارت از واحدهای تحت پوشش با ابزار پایش استاندارد ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارت به صورت ۶ماه یکبار

- برنامه ریزی اقدامات مداخله برنامه مشاوره قبل از ازدواج وافزایش جلب مشارکت مردان وکاهش حاملگی ناخواسته وپرخطر

- پیگیری استاندارسازی واحد NSV وآی یودی گذاری

- هماهنگی با کمیته بهداشت بیمارستانها جهت اجرای برنامه تنظیم خانواده مادران تازه زایمان کرده

- کنترل وتجزیه وتحلیل آماری مربوطه وارسال به موقع به مرکز استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسیهای مقایسه ای مقطعی

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز جهانی جمعیت وارائه گزارشات مربوطه

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقاء فرآیند های موجود

- هماهنگی با دانشگاههای منطقه درخصوص مبحث تنظیم خانواده

- تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

برنامه مادران:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

-طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- هماهنگی با اموردارویی جهت تامین مکمل های مادران وپیگیری اقدامات مربوطه درواحد های محیطی

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

- همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهایارائه دهنده خدمات سلامت مادران

- برآورد فرمها ودفاتر مادران با همکاری واحد گسترش شبکه

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمرجهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- انجام نظارت ازواحدهای تابعه با ابزار پایش استانداردهر۶ماه یکبار ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارتها وتهیه شاخصهای مقایسه ای واحدها

- اجرایی دقیق فرآیند نظام کشوری مراقبت از مرگ مادر

- طراحی مداخلات خاص در خصوص کاهش مرگ مادر

- ارسال به موقع آمار واطلاعات مربوطه (چک لیستخود ارزیابی مهارت عملی پرسنلی، خود ارزیابی سلامت مادران، عملکرد آموزشی وگزارشات اقدامات مداخله ای) به مرکز بهداشت استان

- همکاری برنامه وبزرگداشت روز ماما

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقاء فرآیندهای موجود

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظرمافوق

 

برنامه کودکان:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

- طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- پیگیری اعتبارات وبرنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

-هماهنگی با امور دارویی جهت تامین مکمل ها وداروهای موردنیاز ونظارت بر نحوه توزیع ومصرف

- نظارت بر نحوه در خواست وتوزیع ومصرف شیر مصنوعی در شهر وروستا مطابق باشاخص کشوری

- برنامه ریزی به منظور افزایش درصد مراقبت کودکان زیر ۸ سال سالم وزیر۵ سال بیمار

- همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده

- برآورد فرمها ودفاتر کودکان با همکاری واحد گسترش شبکه

- تشکیل منظم کمیته های سلامت کودکان، شیر مادر، مرگ ومیر، دارویی و.......طبق زمان بندی اعلام شده

- نظارت پایش وارزشیابی کودک سالم براساس زمان بندی وارسال فیدبک بموقع وپیگیری مداخلات لازم

- انجام ارزیابی بیمارستانها دوستدار کودک طبق برنامه

- تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

- ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه وسایت

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- پیگیری تکمیل منظم واطلاعات مرگ ومیر به استان

- کنترل وتجزیه وتحلیل آماری مربوطه وارسال به موقع به مرکز استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسیهای مقایسه ای مقطعی

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته شیر ومادر وارائه گزارشات مربوطه

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقا فرآیند های موجود

- همکاری منظم بابیمارستانهای تابعه جهت دست یابی به اهداف برنامه کودکان

- تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

برنامه سالمندان:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

- تعیین نیازهای آموزشی سالمندان وبرنامه ریزی جهت ارتقاء آموزش

- طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- پیگیری اجرایی برنامه سلامت سالمندان درسراهای سالمندان

- پیگیری وراه اندازی مرکز ریفرال سالمندان، نظارت واجرای فعالیتها در مرکز مربوطه

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستور خرج

- همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات

- برآورد فرمهای سالمندان با همکاری واحد گسترش شبکه

- تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

- ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه ها

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمرجهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- انجام نظارت از واحدهای تحت پوشش با ابزارپایش استاندارد، ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارتها به صورت ۶ماه یکبار

- کنترل وتجزیه وتحلیل آمارهای مربوطه وارسال به موقع به مرکز بهداشت استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسی های مقایسه ای مقطعی

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز جهانی سالمند وارائه گزارشات مربوطه

- تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

-هماهنگی و همکاری جهت آموزش دانشجویان

-هماهنگی جهت آموزش پرسنل جدید الورود

-هماهنگی وجمع بندی برنامه آموزشی کارکنان براساس ضوابط اعلام شده

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظرمافوق

 

برنامه میانسالان:

- تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت میانسالان بر اسا رسالت، اهداف، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها

- استخراج فعالیتها از برنامه تفضیلی بصورت ماهیانه، پیگیری آنها و تعیین درصد پیشرفت هر برنامه بصورت فعلی

- برنامه ریزی مدون جهت توجیه پزشکان، کاردانان و بهورزان در جلسات هماهنگی ماهیانه و تنظیم صورتجلسات

-نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و باز آموزی برای کلیه کارکنان اعم از پزشکان و ماماها (بخش دولتی و خصوصی کاردانان و بهورزان

- برنامه ریزی جهت آموزش جامعه در زمینه شیوه زندگی سالم ئر میانسالی و پیشگیری از سرطان های شایع زنان و مردان و جمع آوری گزارشات

- شرکت در جلسات هماهنگی درون واحدی و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

- هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته سلامت بانوان ایرانی و هفته سلامت مردان ایرانی و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به مرکز بهداشت استان

- پیگیری و تشکیل جلسات هماهنگی کاردانان، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

- تهیه فهرست ارگان ها و ادارات و تعیین فعالیت هایی که می توان با آنها همکاری مشارکت داشت، هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و بایگانی سوابق آن (صورتجلسات هماهنگی، برنامه های آموزشی، تبلیغاتی و...)

- تعیین اعضای هسته آموزشی شیوه زندگی سالم در میانسالی و پیشگیری از سرطان های شایع زنان و مردان، صدور ابلاغ کتبی برای ایشان و هماهنگی جهت شرکت آنان در کارگاه ها و فعالیت های آموزشی

- بایگانی منظم کتب، جزوات و پمفلت ها و ارسال جزوات آموزشی مورد نیاز به واحدهای محیطی

- تهیه فهرست اسامی پزشکان وماماهای بخش خصوصی و ارسال آخرین دستورالعمل ها و جزوات به ایشان

- ارسال اخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها به واحدهای محیطی، بیمارستان، دانشگاه و غیره (بنا به مورد توجیه کارکنان در این خصوص و بایگانی منظم دستورالعمل ها

- هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته بر اساس شرح هزینه و ارسال بموقع اسناد به مرکز بهداشت استان

- برنامه ریزی مدون و نظارت و پایش فعالیت ها در واحدهای محیطی طبق چک لیست، ارسال فیدبک نظارت و پیگیری تا حصول نتیجه

- پیگیری جمع آوری آمار و محاسبه شاخص های برنامه و ارسال آمار شش ماهه به مرکز بهداشت استان

- تهیه جداول و نمودارهای مقایسه ای شاخص های برنامه (اعم از شاخص های فرایند خدمت و شاخص های مرتبط با پوشش خدمات به طور سالانه) و نصب در واحد سلامت خانواده و جمعیت و ارایه به معاونت بهداشتی

- بررسی شاخصهای برنامه و تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص

- تنظیم عملکرد آموزشی به صورت شش ماهه و ارسال به استان

- تهیه عملکرد فعالیت ها به صورت شش ماهه بر اسا فرمت ارسالی از مرکز بهداشت استان و ارائه به معاونت بهداشتی و مدیر شبکه

- همکاری در اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان

- انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان

- همکاری در اجرای سایر امور محوله زیر نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

امورعمومی و هماهنگی:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- ثبت نامه های وارده وتحویل به کارشناسان

- پیگیری تایپ وارسال مکاتبات عمومی واحد

- همکاری در دریافت آمار بیمارستانها وپیگیری عدم ارسال آمار

-ورود اطلاعات آمارفعالیت مراکز محیطی در پایان ماه وفصل در رایانه

- ورودآمار کنترل موالید در پایان فصل دررایانه و جمع بندی و برنامه ریزی درخصوص اعتبار کنترل موالید

- ورود اطلاعات نظارتها در رایانه

- پیگیری وثبت در خواست واحدهای محیطی

- پاسخ به مکالمات واحد

- هماهنگی امورعمومی واحد

-سازماندهی نگهداری وابلاغ دستورالعمل های عمومی واحد

-پیگیری ورسیدگی به شکایات واحدهای محیطی

-همکاری درارزشیابی کارکنان

- جمع بندی گزارش فعالیت های ماهانه و گزارش عملکرد فصلی واحد با همکاری مسئولین برنامه

-هماهنگی با مسئولین برنامه جهت برآورد فرمها ودفاتر واحد محیطی

- هماهنگی تشکیل جلسات درون واحدی وبرون واحدی (تشکیل جلسات کارشناسان، معاون بهداشتی با کاردانها وکارشناسان بهداشت خانواده ومامایی)

- همکاری با مسئولین برنامه جهت تهیه برنامه نظارت وجمع بندی نظارتها

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰