مسئول امور مالی

تعداد بازدید:۲۱۱۱

مسئول امور مالی: مهدی غفارزاده

تحصیلات: لیسانس حسابداری

شرح وظایف مسئول امور مالی:

۱- تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختها

با قوانین وآئین نامه ومقررات حالم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی

۲ - هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حالم بر عملیات مالی وحفظ حراست از اسناد ودفاتر مالی

۳- پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد

۴- حفظ وشناسائی وهم چنین نگهداری حساب اموال – ماشین آلات – تجهیزات- وسایر دارییهای واحد

۵- کنترل امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشگاه

۶ – اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه

۷- اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی

۸- گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت

۹- واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید

۱۰- نظارت بر اجرای امور محوله به امور مالی وامین اموال

۱۱- مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار – ماموریت – کارانه – پاداشها – حق الزحمه و۰۰

۱۲- امضاء اسناد ماالی و چک بانکی

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۴۰۱