بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۲۹۰۲

اصولاآنچه که قادر است تهدیدهای مدرن ناشی از توسعه یافتگی را کنترل وبرنامه های توسعه ای را به توسعه پایدار تبدیل نماید مرکزیت بخشیدن به سلامت انسان میباشد در حالیکه انسانها با توجه به نوع شغل وحرفه ای که انتخاب می کنند، بالاجبارباعوامل زیان آور وحادثه ساز دست به گریبان خواهند بودبه گونه ایکه چنانچه این عوامل ازحدمجاز (تحمل فیزیولوژیک) بدن فزونی گیرد علاوه برناتوانی زودرس نیروی کار وکاهش بهره وری موجب ازکارافتادگیهای کلی و جزئی و ناهنجاریهای اجتماعی وخسارتهای هنگفت اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار که از جمله باارزشترین دارائی های افراد جوامع و کشورهاست که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات – انگیزش کار – رضایت شغلی وکیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد. که هدف آن ارتقاء و تامین عالی ترین درجه ممکن وضع جسمی – روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، جلوگیری از بیماریها و حوادث شغلی، انتخاب کارگر و یا کارمند برای محیط وشغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام انرا دارد ویا بطور اختصار تطبیق کار با انسان ودر صورت عدم امکان این امر تطبیق انسان با کار می باشد.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰