در آمد

تعداد بازدید:۱۴۱۷

در آمد: مسعود نیکپور

 

-دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش.

-پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه

-بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای درمانی.

-پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه.

-کنترل فیش هایدریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز

-مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد.

-تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه

-پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد.

-کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد.

-تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها – انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰