دریافت و پرداخت

تعداد بازدید:۱۵۸۶

دریافت و پرداخت (حقوق و دستمزد): حسین تقی زاده

مسئول دریافت و پرداخت می بایست بر همه دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره آگاهی کامل داشته باشد:

-ثبت کلیه مغایرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپیوتری

-ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپیوتری

-ثبت روزهای ماموریت انجام شده و تائید شده توسط مدیریت در فرمهای کامپیو تر

-ارسال کلیه فرمهای مربوطه به شرکت طرف قرار داد جهت تهیه لیست های کامپیوتری

-چک لیستهای تحویلی از شرکت طرف قرار داد.

-اصلاح فرمها در صورت داشتن مغایرت

- پیگیری تحویل لیست های نهائی از شرکت طرف قرار دا د

-درخواست مجوزلازم از رئیس امورمالی جهت واریزخالص حقوقی وغیره پرسن لی به حساب بستانکاری آنان نزد بانک عامل پرد

- تنظیم سند موقت بانکی برابر لیست بانکی ارائه شده بعنوان لیست و پرداخت خالص (مزایای کارمندان)

-پیگیری و تنظیم سند هزینه های پر

-پیگیری کسورات حقوقی و پیوست نمودن کسورات بر اسناد هزینه

-تنظیم اسناد هزینه های جاری با توجه به تائید مسئول رسیدگی و مسئول اعتبا

-تهیه فرم (۴۵) خلاصه اسناد پس از تفکیک و ضمیمه نمودن کلیه مدارک مربوط به اسناد

-ثبت لیست حق الزحمه ولیستهای متفرقه که میبایست به حساب پرسنل واریز گردد درفرمهای کامپیوتری

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰