پیشگیری از بیماریها

تعداد بازدید:۲۴۶۷

شرح وظایف گروه تخصصی پیشگیری ومبازه با بیماریها

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت منطقه است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع استان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید .تابتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت استان بعنوان یک ارگان سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.

اهم وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

۱- مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح دنیا، کشور و بویژه استان
۲ - برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح استان
۳- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها
۴- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها
۵- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی
۶- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
۷- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی
۸- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC
9- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی
۱۰- انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۵