رئیس اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۴۲۵۳

امور عمومی شبکه بهداشت و درمان: سیاوش کوهی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شرح وظایف امور عمومی:

 • بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و امضاء آنها

 • نظارت بر امور دفتری و ارسال مراسلات واحدمتبوع

 • نظارت و کنترل لیست حقوقی و مزایای کارکنان از نظر رعایتتشریفات

 • نظارت و سرپرستی بایگانی و تحریرات واحدمتبوع

 • نظارت و انجام امور کارگزینی کارمندان و تامین پرسنل مورداحتیاج

 • نظارت بر کارکنان تحت پوشش

 • نظارت و کنترل مرخصی و حضور و غیاب پرسنل

 • نظارت بر امور نقلیه

 • پیگیری مسائل اداری کارکنان

 • شرکت در جلسات اداری شهرستان با هماهنگی رئیس شبکه

 • انجام امور اداره در غیاب رئیس شبکه

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۴۰۱