شرح وظایف کارشناس مسئول طرح و گسترش

تعداد بازدید:۳۴۸۹

سمت: کارشناس مسئول گسترش شبکه

‌نان و نام خانوادگی: خدیچه ضمیری

‌تحصیلات: کارشناسی بهداشت خانواده

شرح وظایف:

 

- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

- نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت) بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها.

- اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی، ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی.

- ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها و پایش از عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی.

- بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

- تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها، تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی.

- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.

- نظارت برجذب و استقرارتیم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بیمه روستایی و پزشک خانواده.

- عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه.

- گزارش تنگناها و نارسایی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب

- برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان (حسب نیاز)

- شرکت در جلسات وارائه گزارش به عنوان نماینده مرکز بهداشت

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰