طرح و گسترش

تعداد بازدید:۴۴۲۵

‌‌
واحد گسترش شبکه یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت است که اهداف ذیل را دارد:

 

- هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشکان و پرسنل بدو خدمت

- هماهنگی و اجرای پایش از واحد های مجری برنامه بیمه روستایی

- بازنگری طرح های گسترش بر اساس ضوابط ابلاغی

- هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه جهت امورمربوطه

- جمع بندی، پیگیری، تامین و توزیع نیروی انسانی موردنیاز واحدهای تحت پوشش (مراکز و خانه های بهداشت) با هماهنگی واحدهای ستادی

- نیازسنجی تجهیزات پزشکی کلیه واحدهای تابعه طبق چک لیست مربوطه را به عهده دارد.

- هماهنگی و اجرای برنامه پزشک شهری

 
آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰